a Bunch of Grunge

Welkom bij a Bunch of Grunge! We zijn klaar om jullie te laten zien hoe het is om deze krachtige muziekstijl te beleven. Deze avond zullen we getrakteerd worden op 2 geweldige tribute bands, The Servants die Nirvana zullen laten herleven en In Your Honor die de Foo Fighters zullen laten knallen. Laat ons samen de grote namen uit de jaren 90 herontdekken en misschien zelfs nieuwe favorieten aan jullie playlist toe te voegen.

Parochiezaal Watou
Blauwhuisstraat 5
8978 Watou
29 april 2023
19h00
(timetable later online)
VVK: €11
ADD: €15

WatouDou

a Bunch of Grunge is een evenement georganiseerd door WatouDou.

Sponsors

Logo WatouDou
Logo Ovenhuis Watou
Logo MiniMarket Watou
Logo Vereecke Watou
Logo Au Nouveau St Eloi Watou
Logo Verzekekringen Fonteyne Watou
Logo Café De Kikker Watou
Logo LM Motors Poperinge
Logo Friettijd Watou
Logo Megalec Poperinge
Logo Slagerij Leuridan Watou
Logo Slagerij Vandenbussche Watou
Logo Knipart Marlies Ieper
Logo Made In Inox Watou
Logo De Muer Watou
Logo De Balans Watou
Logo Louwagie Kemmel
Logo Busschaert Watou
Logo Kniphoek Watou
Logo Bottelier Watou
Logo Peter Steen Abele
Logo Airsoftshop Poperinge
Logo Inge Devooght Watou
Logo Jan Casier

The servants

The Servants nemen u mee waar Kurt, Krist, Dave en Pat ons achterlieten op die fatale dag in april 1994 toen Nirvana ophield te bestaan. The Servants brengen een Tribute aan de laatste echte grote rockband uit de geschiedenis met echte liefde voor de muziek, live-spirit en punkrock-attitude. Tot in de puntjes werd een totale belevenis voor het publiek uitgewerkt: van het sfeervolle decor, de correcte instrumenten en effecten, de kledij, de presence van de live-act tot uiteraard de muziek en bangelijk gelijkende vocals van Kurt Cobain toe... zelfs een destructieve climax behoort tot de mogelijkheden met ‘The Servants’. Met uw ogen open of uw ogen dicht, de dramatische gebeurtenis in 1994 kunt u voor even vergeten met The Servants.

In your honor

In Your Honor brengt - met Dave Grohl look-a-like - z'n eigen eerbetoon aan één van de beste rockbands van de afgelopen decennia: Foo Fighters. "Als er iets is waar ik goed in ben, dan is het mensen samenbrengen om zich te amuseren." zei Foo Fighters-frontman Dave Grohl. Dat is exact wat het Belgische In Your Honor tracht te bereiken. Verwacht je aan een energieke live set met een resem hits waaronder 'The Pretender', 'Best Of You', 'Everlong', 'Learn To Fly', 'Times Like These' en 'My Hero'. Are you ready?!

DJ Handjob

Na de concerten trekken we nog even door met onze resident DJ. Met een platenkast gevuld met Grunge muziek, neemt hij ons graag mee naar de tijd van toen. Toen alles nog mocht, toen alles nog beter was, toen preutsheid nog niet bestond. Gooi die benen, armen en alle andere loshangende ledematen nu maar in de strijd, want het belooft een stevige avond te worden.

Tickets

Tickets kosten je in voorverkoop 11 euro per stuk . Aan de deur kosten de tickets 15 euro per stuk.
Je kunt je tickets via onderstaand formulier kopen. Minimum één, maximum 15. Je hebt de mogelijkheid om meteen online te betalen. De tickets zullen je meteen na de betaling toegestuurd worden op het ingegeven e-mailadres. Ervaar je problemen met de betaling, ontvang je geen tickets of koop je liever op afbetaling, dat kan! Mail hiervoor gewoon eventjes naar robin@watoudou.be en we vinden wel een oplossing.

Bepaling en Voorwaarden

Bepaling en Voorwaarden - WatouDou // a Bunch Of Grunge

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

WatouDou: WatouDou, organisatie

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen WatouDou en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en WatouDou

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen WatouDou en de Wederpartij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WatouDou, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Geadviseerd wordt om in deze bepaling vast te leggen of de aanbiedingen en/of offertes vrijblijvend zijn of dat er een vervaltermijn bestaat.

WatouDou kan niet onder bepaalde omstandigheden niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en van WatouDou.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij deze wordt beëindigd door WatouDou.

Mocht de overeenkomst voor bepaalde tijd worden afgesloten dan dient de periode te worden vastgelegd waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan.

Wijziging overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WatouDou zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

WatouDou zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan WatouDou kunnen worden toegerekend.

Er geldt een inlichtingenplicht om de klant op de hoogte te stellen van een wijziging van de overeenkomst.

Uitvoering overeenkomst

WatouDou zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

WatouDou heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Prijzen

De prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijziging

Indien WatouDou met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is WatouDou gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door WatouDou aangewezen bankrekening.

Bij aankoop van tickets verbind de wederpartij er zich toe de betaling over te maken voor het evenement.

Zonder effectieve betaling wordt de aankoop nooit als effectief aanzien.

Er wordt ook geen toegang verleent voor het evenement aan klanten die geen betaling uitvoerden na reservatie van de tickets.

Na betaling kan het enkele duren eer de effectieve tickets naar de klant worden toegestuurd. WatouDou behoudt zich er toe deze dagen binnen de 14 dagen de klant toe te sturen.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft WatouDou het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

WatouDou behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is WatouDou bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is WatouDou bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien WatouDou de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is WatouDou niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan WatouDou of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Aansprakelijkheid

WatouDou is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van WatouDou.

WatouDou is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

WatouDou is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat WatouDou is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WatouDou kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart WatouDou voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens WatouDou en de door WatouDou (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

WatouDou behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan WatouDou verstrekt, zal WatouDou zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Oeps, je betaling is nog niet bevestigd!

Het kan zijn dat de betaling op de achtergrond even is blijven hangen. Wacht nog even af tot je al dan niet van ons een e-mail ontvangt met de tickets. Ontvang je toch geen e-mail, maar heb je toch betaald, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via tickets@watoudou.be
Tot dan!
WatouDou

Pers

Zo onder de indruk van ons artwork dat je het zelf wil afdrukken en boven je bed hangen? Dat is je volste recht! Volg onderstaande links en bekom je eigen Flyer, Affiche of spandoek.
  1. Download de flyer hier.
  2. Download de affiche hier.
  3. Download het spandoek hier.